Hyresvillkor

Giltig fr o m 2013-05-01 och tillsvidare

1. Tillämplighet
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av elutrustning och elcentraler, mätinstrument. Ändring av, och tillägg till, hyresvillkoren förutsätter skriftlig form.

2. Nyttjanderätt

2.1 Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.
2.2 Hyrestagaren äger inte, utan Uthyrarens skriftliga medgivande, överlåta hyresavtalet eller i sin tur uthyra hyresobjektet till annan.

3. Avhämtning och återlämnande

3.1 Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid någon av Uthyrarens lager. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. För de fall parterna avtalat att Uthyraren ska ombesörja transport ska hyresobjektet avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när Uthyraren avhämtat godset på anvisad plats och restursedel utfärdats.
3.2 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på Hyrestagarens bekostnad.

4. Undersöknings- och besiktningsplikt

4.1 Det åligger Hyrestagaren att snarast efter mottagandet av hyresobjektet och innan det tas i drift utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka hyresobjektet. Anmärkning mot hyresobjekt eller handhavandeinstruktion ska, för att kunna göras gällande, snarast anmälas till Uthyraren, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för Hyrestagaren. Görs ingen anmärkning inom den utsatta tiden anses hyresobjektet så som mottagen i fullgott skick.
4.2 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

5. Användning

5.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
5.2 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda hyresobjekt för vilka särskilda handhavandeföreskrifter återfinns. Hyrestagaren är skyldig att i samband med avhämtning och avlämning av hyresobjektet tillse att han fått instruktioner för såväl handhavande som skötsel av hyresobjektet.
5.3 Hyresobjektet ska under hyrestiden handhas och förvaras av Hyrestagaren på sådant sätt att den inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp.
5.4 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Samt ska Hyrestagaren även ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.
5.5 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än Hyrestagaren.

6. Hyrestid

6.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgänglig för avhämtning från Uthyrarens depå, alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, från den dag hyresobjektet enligt parternas avtal avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyrestagaren återlämnar hyresobjektet enligt 3.1, alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, till och med den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning på av Hyrestagaren anvisad plats.
6.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren ska utan dröjsmål meddela Uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

7. Ersättning

7.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista.
7.2 Tillbehör debiteras separat. Sanering, rengöring och transport av hyresobjekt sker mot särskild ersättning.
7.3 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg, vilket är ett tillägg på 10% av avtald dagshyra per timma. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.
7.4 För stillestånd och driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
7.5 Avtalade hyror, priser för tillbehör och andra tjänster är exklusive mervärdesskatt.
7.6 Fakturabeloppet ska vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Uthyraren äger rätt att ta ut en fakturahanteringsavgift om 50 kronor per faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24 % per år samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 85 kronor.
7.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att Hyrestagaren ställer säkerhet för respektive hyresobjekt till återanskaffningskostnaden.

8. Ansvar

8.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
8.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av Hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.
8.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
8.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Inte i något fall svarar Uthyraren för indirekt skada såsom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, utebliven vinst eller annan liknande omständighet.
8.5 Vid stöld av hyresobjekt under hyrestiden ansvarar Hyrestagaren för att meddela och inkomma med polisanmälan till Uthyraren. Tills polisanmälan inkommit till Uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet.

9. Försäkring

9.1 Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.
9.2 Uthyraren och Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

10. Hävande

10.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och part inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.
10.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.
10.3 Om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, eller annan liknande omständighet är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

11. Tvist

11.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

Särskilda villkor vid köp
Vid köp av varor, förbehåller sig säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således ej rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna.

Vi reserverar oss för förändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.

 

Uthyrare.                                                                Hyrestagare.